Disaster recovery plány

Plány obnovy provozu po havárii datového centra

 Hlavním úkolem informatiky je zajištění provozu a dodávky služeb. Druhou důležitou povinností je příprava havarijního plánu, který zajistí pokračování služeb i v případě lokální katastrofy. Připravenost na větší havárii dokládá dokument "Disaster Recovery Plan" (DRP). Na rozdíl od manažersky obecného "Bussiness Continuity Plan" (BCP) je DRP konkretizovaným technologickým postupem obnovy aplikačních systémů a vypracovává jej oddělení IT.

dívka u PC

 DRP je pro oddělení IT dobrou příležitostí si evidenčně i organizačně ověřit dispozici prostředků dostupnosti: technologických redundancí, záloh dat a zvládnutí postupů. DRP se ověřuje testováním pomocí simulace výpadku.
Disaster Recovery Plan plní tyto funkce:

  • Audit - doložení připravenosti DRP pro management a auditory
  • Revize - plán zmiňuje význam aplikace a přesně popisuje infrastrukturu, na které pracuje - to zavádí evidenční pořádek
  • Zodpovědnost - plán jasně stanovuje zodpovědnosti osob, rolí a týmů za jednotlivé činnosti IT při obnově
  • Koordinace - plán obsahuje tabulky a Gantovy diagramy návaznosti činností týmů při obnově provozu
  • Garance - DRP stanoví údaje RPO a RTO,garantované doby obnovení provozu po havárii a maximální přípustnou ztrátu dat

 Naše společnost nabízí provedení analýz infrastruktury, redundance a zálohování, vytvoření DRP za součinnosti se zodpovědnýmí pracovníky a přípravu dokumentů a protokolů testování DRP. Dokumenty DRP jsou přehledné, obsahují schemata a diagramy.